flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інструкція

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
 ″__″________ № ______

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів

процесуальних дій проведених у режимі відеоконференції

під час судового засідання (кримінального провадження)

 

І. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, які проводяться у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження) (далі – Інструкція) розроблена на підставі відповідних положень Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та з урахуванням вимог пункту 10 частини першої статті 146 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлює єдиний порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, які проводяться у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження) .

1.2. Учасники судового процесу (кримінального провадження), на підставі рішення суду, беруть участь у процесуальній дії в режимі відеоконференції у порядку, встановленому процесуальним законодавством.

1.2.1. Учасники судового процесу (кримінального провадження) можуть брати участь у процесуальних діях у режимі відеоконференції лише за наявності технічної можливості для її проведення у відповідних судах, державних органах чи установах.

1.2.3. Інформація про суди, які забезпечені технічними засобами відеоконференцзв'язку, а також інформація про можливість проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції в конкретні строки у відповідних судах (календар проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції) розміщується Державною судовою адміністрацією України на офіційному веб-порталі судової влади України.

1.2.4. Вказана інформація враховується судами, слідчими-суддями при постановленні ухвал щодо проведення відеоконференції.

1.2.5. Порядок заповнення календаря проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції визначається адміністратором офіційного веб-порталу судової влади України.

1.3. Обов’язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, який отримав судове рішення про проведення відеконференції, незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення.

1.4. Порядок проведення процесуальної дії у режимі відеоконференції, за участю осіб, які тримаються в установах попереднього ув’язнення або установах виконання покарань, затверджується спільним наказом Державної судової адміністрації України та відповідного органу державної влади.

1.5. Особа, якій забезпечується захист, може бути допитана в режимі відеоконференції з такими змінами зовнішності і голосу, за яких її неможливо впізнати.

1.6. Обов’язки щодо здійснення організаційних заходів, пов’язаних із функціонуванням системи відеоконференції у суді загальної юрисдикції покладаються на керівника апарату відповідного суду.

 

ІІ. Основні терміни

2.1. Відеоконференція – це телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії двох або більше віддалених учасників судового провадження з можливістю обміну аудіо- та відеоінформацією у реальному масштабі часу з урахуванням керуючих даних.

2.2. Технічні засоби відеозапису ходу і результатів процесуальних дій (далі – технічні засоби відеозапису) – це  сукупність програмно-апаратних засобів та приладів, що забезпечують належне фіксування, зберігання, копіювання (дублювання) і використання інформації, яка відображає процес відеоконференції.

Склад програмно-апаратних засобів та основні вимоги до них визначаються у Додатку № 1 до цієї Інструкції.

2.3. Відеофонограма – відео та аудіо запис, який утворений безпосередньо під час проведення відеоконференції та записаний за допомогою технічних засобів відеозапису і є вихідним матеріалом для виготовлення робочої та архівної копій.

2.4. Архівна копія відеофонограми (далі – архівна копія) – запис копії відеофонограми, з технічних засобів на носій відеозапису, що має статус оригіналу та призначена для довготривалого зберігання. Архівна копія може використовуватись для створення робочих копій у разі їх недостатності, пошкодження, знищення тощо.

2.5. Робоча копія відеофонограми (далі – робоча копія) – запис копії відеофонограми з технічних засобів відеозапису на носій відеозапису.

2.6. Носій відеозапису відеоконференції – диск для лазерних систем зчитування, на який здійснюється запис відеофонограми, який є додатком до протоколу (журналу) судового засідання.

2.7. Секретар судового засідання (далі – секретар) – працівник апарату суду, який відповідно до своїх обов’язків, визначених посадовою інструкцією, працює з технічними засобами відеозапису під час проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції.

У випадку відсутності секретаря його обов’язки, за розпорядженням головуючого (слідчого-судді), виконує інший працівник апарату суду, який відповідно до своїх обов’язків, визначених посадовою інструкцією, може працювати з технічними засобами відеозапису.

2.8. Адміністратор – працівник апарату суду (системний адміністратор, інженер, головний спеціаліст з інформаційних технологій), який відповідно до обов’язків, визначених посадовою інструкцією, здійснює налагодження технічних засобів відеозапису процесуальних дій, які проводяться у режимі відеоконференції під час судового засідання.

2.9. Головуючий – професійний суддя, який головує при колегіальному судовому розгляді або здійснює його одноособово.

2.10. Слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя.

 

ІІІ. Порядок проведення відеоконференції

3.1. Підготовка до проведення фіксаціїї ходу і результатів процесуальних дій у режимі відеоконференції.

3.1.1. Секретар перед початком судового засідання під час якого проводитимуться процесуальні дії у режимі відеоконференції зобов’язаний:

- перевірити технічні засоби відеозапису на відсутність ознак втручання в їх конструкцію, цілісність пломб;

- активувати технічні засоби відеозапису, зареєструватись у системі;

- перевірити наявність вільного місця на внутрішньому носії відеозапису (не менше 10 Гб вільного місця)(тільки секретар суду, який розглядає справу);

- перевірити працездатність технічних засобів відеозапису, а також провести тестування пристроїв (мікрофони, камери тощо) та впевнитись, що вони працюють нормально, а відоконференція ї її запис здійснюється правильно.

3.1.2. У разі виявлення ознак втручання, порушення цілісності пломб, непрацездатності технічних засобів відеозапису, а також у випадку неможливості налагодження їх коректної роботи, секретар зобов’язаний терміново повідомити про такі обставини головуючого (слідчого-суддю), а також адміністратора.

При цьому секретар складає акт про його несправність (неналежне функціонування) технічних засобів відеозапису, який підписується головуючим (слідчим-суддею), а також секретарем й адміністратором.

3.2. Порядок фіксаціїї ходу і результатів процесуальних дій проведених у режимі відеоконференції.

3.2.1. Хід і результати процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, фіксуються судом, який розглядає справу, за допомогою технічних засобів відеозапису. Здійснення фіксації забезпечується секретарем та починається з моменту оголошення головуючим (слідчим-суддею) про початок її проведення.

3.2.2. Під час відеоконференції секретарем  та адміністратором здійснюється поточний контроль якості звуку і відео та контроль працездатності технічних засобів відеозапису шляхом спостереження за їх роботою.

3.2.3. Використовувані (застосовувані) в судовому засіданні (дистанційному судовому провадженні) технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку. Учасникам судового процесу (кримінального провадження) має бути забезпечена можливість чути та бачити хід судового засідання (судового провадження), ставити запитання і отримувати відповіді, реалізовувати інші надані їм процесуальні права та виконувати процесуальні обов’язки, передбачені процесуальним законодавством.

3.2.4. Для якісної організації запису всі учасники судового засідання (судового провадження) повинні висловлюватися голосно і виразно. У разі необхідності секретар звертається до головуючого (слідчого-судді) з проханням звернутися до учасників відеоконференції говорити голосніше або змінити місце власного розташування, у  разі нечіткого зображення.

3.2.5. При виявленні технічних неполадок, що перешкоджають проведенню процесуальної дії, в ході підготовки системи до та під час її проведення, адміністратор негайно інформує про це головуючого (слідчого-суддю) із зазначенням термінів відновлення працездатності технічних засобів відеозапису.

У разі неможливості проведення процесуальної дії в режимі відеоконференції у зв’язку з обставинами, які виключають можливість її проведення (тривала хвороба учасника судового процесу, наявність відповідного клопотання до суду тощо), а також у випадку наявності технічних неполадок, що перешкоджають проведенню процесуальної дії в режимі відеоконференції, суди повідомляють один одного про це засобами телефонного зв’язку.

3.2.6. Після закінчення проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції секретар повинен:

-         здійснити запис відеофонограми на носії відеозапису створивши архівну та робочу копії;

-         перевірити якість запису архівної копії;

-         архівну копію передати архіваріусу;

-         робочу копію долучити до матеріалів справи;

-         вилучити відеограму з технічного засобу відеозапису.

3.2.7. Шляхом перегляду відеофонограми секретар повинен впевнитись, що її запис здійснено коректно і вона придатна для подальшого використання. В разі виявлення порушень повинен негайно повідомити про недоліки некоректного запису головуючого (слідчого-суддю).

3.2.8. Секретар не повинен залишати без нагляду технічні засоби відеозапису, передавати іншим особам пароль та/або електронний ключ, допускати інших осіб до роботи з технічними засобами відеозапису, крім випадків передбачених процесуальним законодавством.

         3.2.9. Після закінчення процесуальної дії у режимі відеоконференції секретар зобов’язаний заблокувати технічні засоби відеозапису або вийти з відповідної програми.

3.2.10. Файл із записом відеоконференції зберігається тимчасово на технічному засобі відеозапису та не може бути видалений, до моменту створення архівної та робочої копії.

         3.3. Створення робочої та архівної копій.

  3.3.1. Примірники відеофонограми записуються у вигляді архівної та робочої копій на окремі диски для лазерних систем зчитування (далі – компакт-диски). Для кожної судової справи виділяються два компакт-диски: один - для архівної копії, другий - для робочої копії. У разі, якщо відеофонограми не вміщуються на один компакт-диск, виділяються додаткові компакт-диски.

3.3.2. Перед початком судового засідання секретар повинен отримати нові компакт-диски для архівної та робочої копій, про що робиться запис у Журналі обліку видачі та повернення компакт-дисків (Додаток № 2).

3.3.3. Запис робочої та архівної копій здійснюється секретарем з технічного засобу відеозапису на компакт-диски.

3.3.4. Компакт-диски з робочою та архівною копіями пакуються у конверти, які маркуються таким чином: 

         - номер справи;

         - позначення – «відеофонограма робоча/архівна копія»;

         - серійний номер компакт-диска;

         - дата проведення процесуальної дії; 

- прізвище, ім’я, по-батькові головуючого;

- підпис секретаря;

- вписується об’єм відеофонограми (Гб/Мб).

 

IV. Зберігання архівних копій

4.1. Архівні копії зберігаються в архіві суду разом з упаковкою, в якій вони надійшли.

4.2. У разі виявлення під час перевірки зниження якості зчитування даних з архівної копії виготовляється її дублікат, який зберігається разом з архівною копією і замінює її лише під час виготовлення робочих копій.

4.3. У разі зниження якості дублікатів архівної копії вони замінюються новими.

4.4. Архівні копії відеофонограми знищуються разом із судовою справою після закінчення терміну зберігання зазначеної справи.

 

V. Зберігання робочих копій

5.1. Робоча копія в спеціальному конверті додається до судової справи.


Додаток № 1

Інструкції про порядок роботи з технічними

засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження),

затвердженої наказом Державної судової

адміністрації України

" __ "  вересня 2012 р. № __

 

Склад програмно-апаратних засобів та основні вимоги до них

1.     Обладнання для відеоконференції (кількість – 1 одиниця):

·        наявність Ethernet порту зі швидкістю: не менш 100 Мбит/с;

·        можливість роботи через Firewall, NAT або проксі-сервер з локальної мережі організації;

·        можливість здійснення відео і аудіо запису при проведенні конференції;

·        ємкість накопичувача для зберігання сеансів відеоконференції: не менше 750 Гб;

·        наявність пристрою для створення копій сеансів відеоконференції на оптичних дисках;

·        підтримка загальних стандартів обробки відеопотоків H.263, H.263+, H.264;

·        підтримка протоколів H.323, SIP;

·        стійкість до нерівномірності і розривів з'єднання каналу зв’язку;

·        функція криптографічного захисту потоків відео та аудіо при проведенні конференції;

·        наявність не менш 2  HDMI виходів;

·        підтримка відео-форматів від 720HD;

·        можливість підключення 4-х відео-камер;

·        можливість демонстрації документів в електронній формі  при проведенні конференції;

·        напруга електроживлення 220В/50Гц.

2.     Пристрій для створення електронного графічного вигляду паперового документу для відображення системою відеоконференції (документ-камера або пристрій для сканування, кількість – 1 одиниця):

·        тип пристрою - стаціонарний з підтримкою функції оптичного збільшення зображення та підключенням за допомогою з’єднуючого кабелю до системи ВКЗ.;

·         

3.     Відеокамера (кількість – 4 одиниці):

·        ПЗС-матриці відеокамер: не гірше 1/3` ;

·        наявність функції оптичного зуму з можливістю не менш 6 кратного збільшення;

·        максимальний кут обзору відеокамер: не менше 600 ;

·        роздільна здатність відеокамери повинна відповідати параметрам відео формату не менше ніж 720HD;

·        система  кріплення з кількістю ступенів свободи для кожної камери: не менше 2;

·        з’єднуючий кабель довжиною не менш 50 м на кожну камеру;

4.     Мікрофонна система (кількість – 1 одиниця):

·        комплект конденсаторних мікрофонів (кількість – 6 одиниць);

·        наявність звукового мікшеру з системою шумо та ехоприглушення з мінімум 6 окремими вхідними каналами для підключення мікрофонів;

·        діапазон частот кожного мікрофону не гірше 150Гц – 18 кГц (-3дБ);

·        фантомне живлення мікрофонів;

·        діаграма направленості конденсаторних мікрофонів – суперкардіоід;

·        з’єднуючий кабель довжиною не менш 50 м на кожний мікрофон.

5.     Джерело безперервного живлення (кількість – 1 одиниця):

·        номінальна потужність не нижче 400ВА/240 Вт;

·        номінальна вхідна напруга 220-240 В;

·        можливий діапазон коливань вхідної напруги не гірше 172 - 287 В;

·        вихідна напруга 230± 5% В;

·        форма вихідної напруги: апроксимована синусоїда;

·        наявність звукової та світлодіодної сигналізації зникнення вхідного струму.

Джерело безперебійного живлення повинно забезпечити роботу системи відеоконференції протягом не менш 10 хвилин у разі раптового зникнення струму в мережі електроживлення зі зберіганням запису сеансу відеоконференції та коректним завершення роботи системи.

6.     Пристрій виведення зображення (TV панель):

        формат зображення: 16:9 (з підтримкою 4:3);

        діагональ екрана: не менше 42”;

        роздільна здатність екрану: не менше 1920x1080 (Full HD);

        яскравість: не менше 400 кд/кв.м., контрастність: не менше 50000:1;

        підтримка цифрових відео-режимів: MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC;

        інтерфейси підключення: HDMI, D-Sub, composite;

        вихідна звукова потужність не менш ніж 2 х 10Вт;

        напруга електроживлення 220В/50Гц;

        вага: не більше 15 кг;

        з’єднуючий HDMI кабель довжиною не менш 15 м;

        пульт дистанційного управління в комплекті;

        система кріплення (тип кріплення – до стелі та настінне, кількість ступенів свободи системи кріплення: не менше 4, вагове навантаження не менше 40 кг).

 

7.     Міжмережевий екран з системою захисту від зовнішніх втручань:

        функції безпеки: VPN, Firewall та захисту контенту;

        порти підключення - не менше шести Fast Ethernet;

        підтримка мережевого протоколу IPSec з алгоритмами шифрування DES, 3DES, AES 128, AES 192 та AES 256;

        підтримка віртуальних інтерфейсів - не менше трьох;

        наявність WEB інтерфейсу для управління;

        пропускна здатність VPN каналу з алгоритмами шифрування AES, 3DES, DES – не менше 80 Мбіт/с;

        пропускна здатність міжмережевого екрану не менше 130 Мбіт/с;

        портів вводу/виводу 10/100 Base-T – не менше двох;

        відповідність промисловим стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u;

        наявність сертифікатів, що відповідають вимогам  безпеки UL 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950, EN 60950-1, AS/NZS 60950;

        напруга електроживлення 100 - 240 VAC, 50-60 Hz;

        корпус настільний з можливістю монтажу в стандартну телекомунікаційну шафу 19”. – Для місць тримання

 


Додаток № 2

Інструкції про порядок роботи з технічними

засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження),

затвердженої наказом Державної судової

адміністрації України

" __ "  вересня 2012 р. № __

 

Журнал обліку видачі та повернення компакт-дисків

 

Дата, час видачі

Серійний номер компакт - диска

Ознака нового диска («Н» - новий)

Прізвище, ім.’я, по батькові секретаря, який отримав компакт-диск

Підпис секретаря

Дата, час повернення компакт – диска до архіву

Підпис відповідальної особи

Примітка