flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Голови Бердичівського міськрайонного суду № 3-3 від 01.06.2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації в Бердичівському міськрайоному суді

Розділ І. Загальні положення

1.1.  Це Положення розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-УІ (далі - Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ доінформації, що знаходиться у володінні Бердичівського міськрайонного суду, та інформації, що становить суспільний інтерес.

1.2. Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченнямдоступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Проінформацію", "Про доступ до судових рішень", Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України.

1.3. Визначення понять:

1)  запит на інформацію - це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суду;

2) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суду;

3) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, крім суб'єктів владних повноважень, об'єднання громадян без статусу юридичної особи;

4) звернення громадян - викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

5) суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства судом, при виконанні судових рішень, на відносини
щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.


1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність суду організовують і забезпечують відповідальні посадові особи, призначені згідно наказу голови суду.

Розділ II. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність суду

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність суду забезпечується:

1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;

2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті суду в мережі Інтернет;

3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у
приміщенні суду;

4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у суді;

5) наданням інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність суду може надаватися в усній формі та у
вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного
документа.

2.3.  Публічна інформація про діяльність суду надається у формі,
визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення
судочинства.

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в суді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об'єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону відповідальними посадовими особами.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується,
якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами наінформацію, відповідальні посадові особи, призначені наказом голови суду.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті суду та інформаційному стенді забезпечують відповідальні посадові особи, призначені наказом голови суду за такими напрямами діяльності:

- щодо інформації довідкового характеру з Єдиної автоматизованої системи діловодства суду (далі - ЄАСД), документів, що зберігаються в архіві суду;

про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату: в усній формі (за телефоном та в письмовій формі (за письмовими запитами;

про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом,
відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики;

про матеріально-технічне забезпечення суду, створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутовихпитань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку

-     про доступ до судових засідань у суді;

-     про прийом громадян у суді.

Розділ III. Надання публічної інформації про діяльність суду

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації".

3.2. З урахуванням вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації" розміщенню на офіційному веб-сайті суду, зокрема, підлягають:

1) інформація про діяльність суду:

-  місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для
направлення електронних запитів на інформацію;

-   прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку,
адреси електронної пошти голови суду та його заступника, керівника апарату
суду та його заступника;

-  розклад роботи та графік прийому громадян;

-   вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення
вакантних посад;

-  порядок звернення до суду учасників судового процесу;

2)       правила внутрішнього трудового розпорядку суду;

3)       інформація, пов'язана з розглядом справ у суді;

4)       інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

5)       звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

6) інші відомості про діяльність суду, які належать до публічної
інформації.

3.3. Рішення суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України "Про доступ до судових рішень".

3.4. У приміщенні суду на інформаційному стенді розміщується інформація:

 

1) про порядок роботи суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об'єднань громадян, з питань, пов'язаних з організацією діяльності суду;

2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в суді;

3) банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);

4) інші відомості, необхідні для оперативного інформування
запитувачів інформації про діяльність суду.

3.5. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.

3.6. Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію,вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації". З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм  запитів   на   інформацію,   які   можна   отримати   у   відповідальних посадових осіб суду та на офіційному веб-сайті суду (додатки 2 - 4 до Положення).

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Розділ IV. Порядок реєстрації та опрацюваннязапитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, приймаються,попередньо опрацьовуються і реєструються в канцелярії суду відповідно до Інструкції з діловодства з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструються у ЄАСД.

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія суду виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх голові суду.

4.4. Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови суду чи його заступника, керівника апарату суду опрацьовується відповідальними посадовими особами в ЄАСД.

 

4.5. У разі якщо питання, порушенні у запиті, потребують надання додаткової інформації, відповідальні особи можуть витребувати її від інших працівників Бердичівського міськрайонного суду. У такому випадку додаткова інформація має дійти до відповідальних осіб не пізніше двох днів з моменту її витребування.

4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до суду у вигляді електронного документа, здійснюється аналогічно в порядку, визначеному в п. 4.1- 4.4 Положення, після їх роздрукування на паперовому носії.

4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану
запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді
електронного документа). 
Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію зберігаються згідно з номенклатурою справ суду.

4.8. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п'яти
робочих днів з дня отримання запиту судом. 
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної длязахисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації
або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних керівник
самостійного структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації
за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих
днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі
не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.10. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, особа, відповідальна за надання інформації, не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.11. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність суду та порядок відмови у задоволенні запитів

5.1. Відповідь на запит надається відповідальними особами суду за їх підписами.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3.   У випадку якщо запитувана інформація про діяльність суду
належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит
вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до
якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина
запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а
інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за
винятком інформації з обмеженим доступом.

5.4.        Відповіді на запит підлягають обов'язковій реєстрації в суді.

5.5.        Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:


1) якщо він не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресуелектронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

-  підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

5.6.  Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається судом в межах граничних норм, визначених Постановою КМУ. У разі, якщо судом не встановлений розмір плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

5.7.  Рішення, дії чи бездіяльність відповідальних посадових осіб суду
можуть бути оскаржені до голови суду.

5.8. Посадові та службові особи Бердичівського міськрайонного суду непідлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїхобов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.