flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про службу судових розпорядників

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ СУДОВИХ РОЗПОРЯДНИКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

Положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України „Про судоустрій України” та Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 3 березня 2003 року № 182, і визначає порядок створення та діяльності служби судових розпорядників (далі-служба).

 

 

1.      Загальні положення

 

            Дія Положення поширюється на місцеві (місцеві, військові місцеві, господарські місцеві) та апеляційні (апеляційні, військові апеляційні, господарські апеляційні) суди загальної юрисдикції (далі-суди), структурні підрозділи Державної судової адміністрації України (даліДСА України), територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областей, міст Києва та Севастополя (даліТУ ДСА).                       У структурі апаратів судів утворюються підрозділи – служба судових розпорядників (далі – підрозділи служби).

            Організаційне забезпечення діяльності й роботи підрозділів служби здійснюється: а) ДСА Україничерез відділ організації діяльності служби судових розпорядників ДСА України, відділи та сектори організації діяльності служби судових розпорядників територіальних управлінь ДСА, а також через голів судів;

б) територіальними управліннями ДСАчерез відділи та сектори організації діяльності служби судових розпорядників ТУ ДСА, а також через голів судів.

 

1.4. У своїй діяльності працівники служби керуються Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами з питань діяльності служби, цим Положенням, правилами та інструкціями, а також розпорядженнями голови суду та судді.

 

 

 

2.      Підрозділи служби судів

 

            Підрозділи служби утворюються та діють  у судах для забезпечення додержання особами, які є в суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні (далі – головуючий).

            Підрозділи служби підпорядковуються головам відповідних судів. До складу підрозділів служби входять за посадами судові розпорядники та старші судові розпорядники (далі – судові розпорядники). У судах, де штатна чисельність підрозділу служби становить більше двох осіб, вводиться посада старшого судового розпорядника, який водночас є керівником цього підрозділу. У судах, де в підрозділі служби посада старшого судового розпорядника відсутня, безпосереднє керівництво цим підрозділом здійснює голова суду або за його дорученням заступник голови суду чи керівник апарату відповідного суду.

            На посаду судового розпорядника призначається особа, яка має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, без вимог до стажу роботи. На посаду старшого судового розпорядника призначається особа, яка має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом у державній службі не менше двох років.

 

            Cудові розпорядники забезпечується спеціальним форменим одягом, зразки якого затверджуються Головою ДСА України за погодженням з Радою суддів України.

              Судові розпорядники не можуть бути залучені до виконання функцій, не передбачених посадовими інструкціями та цим Положенням.

            Основними завданнями та функціями підрозділів служби є:

 

а) перевірка та підготовка залу судового засідання до роботи в ньому суду;

 

б) забезпечення виконання учасниками судового процесу та іншими особами, присутніми в залі судового засідання, розпоряджень головуючого та у разі необхідності взаємодія зі спеціальними підрозділами судової міліції Міністерства внутрішніх справ України (далі – судова міліція), іншими правоохоронними органами щодо підтримання громадського порядку в залі судового засідання та у приміщенні суду.

 

            Судові розпорядники мають право:

 

 а) на підставі відповідного запиту чи доручення суду звертатись до юридичних і фізичних осіб, отримувати в  установленому порядку від них документи, матеріали та інформацію;

 

б) вносити пропозиції голові відповідного суду щодо покращення умов, удосконалення форм і методів роботи підрозділу служби, забезпечення належної взаємодії з правоохоронними органами та працівниками апарату суду;

 

в) робити зауваження учасникам судового процесу та іншим особам,  присутнім у залі судового засідання, вимагати від них додержання порядку та вживати заходів щодо усунення порушень. Їхні вимоги щодо дотримання порядку є обов׳язковими для всіх присутніх;

 

г) для припинення у приміщенні суду порушень громадського порядку і затримання осіб, які чинять протиправні дії, звертатися за допомогою до працівників судової міліції та інших посадових осіб правоохоронних органів.

 

 

 

            Старший судовий розпорядник, а за відсутності такої посади в підрозділі служби голова суду (заступник голови чи керівник апарату суду) зобов׳язаний:

 

а) організовувати та планувати роботу підрозділу служби суду з урахуванням дати, місця, часу та особливостей проведення судового засідання, кількості учасників процесу і громадян, ступеня соціальної небезпеки підсудних осіб тощо;

 б) вести журнал обліку розпоряджень керівників суду та суддів щодо організації заходів для забезпечення проведення судового засідання;

 

в) визначати необхідну кількість судових розпорядників для забезпечення проведення судового засідання;

 

г) організовувати забезпечення готовності до слухання справи залу судового засідання, іншого приміщення у разі проведення виїздного засідання;

 

ѓ) проводити інструктажі судових розпорядників перед початком судового засідання;

 

д) здійснювати контроль за виконанням судовими розпорядниками розпоряджень голови суду та головуючого;

 

е) організовувати взаємодію підрозділу служби з працівниками апарату суду з питань підготовки залу судового засідання до слухання справи;

 

є) координувати дії з керівниками підрозділів конвойної служби міліції, внутрішніх військ МВС України та органів внутрішніх справ щодо своєчасної доставки в суд підсудних і взятих під варту осіб, а також інформувати головуючого про затримку чи неможливість доставки в суд цих осіб;

 

ж) здійснювати, у разі необхідності, взаємодію зі спеціальними підрозділами судової міліції та органами внутрішніх справ з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання;

 

з) вживати заходів щодо створення безпечних умов для роботи судових розпорядниківта вносити відповідні пропозиції голові суду;

 

и) організовувати та проводити з судовими розпорядниками навчання з питань діяльності служби, підвищення професійного рівня її працівників;

 

звітувати про роботу підрозділу служби.

 

 

 

2.8.1. Старший судовий розпорядник, крім зазначених, також виконує обов΄язки судового розпорядника, які визначаються у його посадовій інструкції.

 

 

 

            Судовий розпорядник зобов΄язаний:

 

а) забезпечувати виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого;

 

б) здійсювати перевірку та забезпечувати готовність залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідати про це головуючому;

 

в) забезпечувати безпечні умови роботи у залі судового засідання суддям та працівникам апарату суду;

 

г) визначати учасникам судового процесу та іншим особам, присутнім у залі судового засідання, конкретні місця розміщіення;

 

 ѓ) оголошувати про вхід суду до залу судового засідання та вихід з нього;

 

д) запрошувати, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу;

 

е) за розпорядженням головуючого приймати від учасників судового процесу документи, докази та інші матеріали, що стосуються розгляду справи і передавати їх суду;

 

є) забезпечувати дотримання вимог процесуального законодавства щодо того, щоб свідки, які допитані судом, не спілкувалися з тими, яких суд ще не допитав;

 

ж) у разі необхідності, за розпорядженням головуючого, надавати допомогу секретарю судового засідання у забезпеченні фіксування судового процесу технічними засобами;

 

з) забезпечувати виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживати заходів до обмеження входу в зал судового засідання сторонніх осіб;

 

и) вживати заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок;

 

і) за відсутністі у суді працівників судової міліції вживати заходів щодо недопущення строронніх осіб у нарадчу кімнату на час написання судового рішення;

 

ї) для забезпечення невідкладного розгляу справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого, здійснювати термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів;

 

й) після закінчення слухання судом справи здійснювати огляд залу судового засідання і готувати його до наступного засідання;

 

к) виконувати інші розпорядження головуючого щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання, а також голови суду, що стосуються забезпечення роботи суду.

 

 3.      Організаційне забезпечення діяльності служби

 

           Заходи щодо організаційного забезпечення діяльності підрозділів служби у судах планують, організовують та виконують відділи і сектори організації діяльності служби судових розпорядників, що утворуються у структурі ДСА України та територіальних управліннях ДСА.

            Відділ організації діяльності служби судових розпорядників (далівідділ) ДСА України здійснює свої повноваження безпосередньо та через відділи і сектори організації діяльності служби судових розпорядників територіальних управлінь ДСА.

            У територіальному управлінні ДСА залежно від обсягу роботи та штатної чисельності утворюється відділ сектор організації діяльності служби судових розпорядників (далі- відділ (сектор) ТУ ДСА), який здійснює організацію діяльності підрозділів служби в судах через голів судів (заступників голів, керівників апарату судів) та старших судових розпорядників.

 

            Основними завданнями відділу ДСА України є:

 

 а) організація і координація діяльності служби;

 

б) надання практичної та методичної допомоги підрозділам служби судів та відділам (секторам) ТУ ДСА;

 

в) контроль за виконанням підрозділами служби судів та відділами (секторами) ТУ ДСА вимог законодавства України, а також аналіз практики застосування законодавства з питань, що належать до їх компетенції, розробка пропозицій щодо удосконалення цього законодавства;

 

г)  на базі визначених ДСА України вищих навчальних закладів спільно з Академією суддів України організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників служби;

 

ѓ) відповідно до компетенції ДСА України взаємодії з органами державної влади та органами суддівського самоврядування з питань організаційного забезпечення діяльності служби;

 

д) здійснює перевірки організації роботи ТУ ДСА з питань діяльності служби;

 

е) в установленому порядку проводить за участю відповідних структурних підрозділів ДСА України перевірки за фактами порушень працівниками підрозділів служби судів та відділів (секторів) ТУ ДСА вимог чинного законодавства України, а також за результатами перевірок подає висновки та пропозиції керівництву ДСА України;

 

є) забезпечує розгляд запитів народних депутатів України та звернень громадян з питань діяльності служби;

 

ж) вивчає та узагальнює практику роботи  підрозділів служби у судах, відділів (секторів) ТУ ДСА та поширює позитивний досвід роботи;

 

з) узагальнює звіти підрозділів служби судів, відділів (секторів) ТУ ДСА щодо результатів їх роботи, готує віповідні аналітичні матеріали, вносить пропозиції щодо удосконалення діяльності служби.

 

 3.2.2. Відділ ДСА України має право:

 

 а) представляти ДСА України в державних органах, громадських організаціях з питань, що стосуються діяльності служби;

 

б) вимагати усунення виявлених порушень і недоліків у діяльності підрозділів служби судів та відділів (секторів) ТУ ДСА;

 

в) отримувати від голів судів, керівників ТУ ДСА звіти та іншу інформацію щодо діяльності служби.

 

 3.2.3. Відділ ДСА України очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою ДСА України з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня мігістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом в державній службі не менше двох років або на керівних посадах в інших сферах не менше трьох років.

 

 3.2.4. Начальник відділу ДСА України:

 

а) здійснює керівництво відділом, організовує його роботу;

 

б) організовує виконання доручень керівництва ДСА України;

 

в) здійснює взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами ДСА України;

 

г) готує та вносить керівництву ДСА України пропозиції щодо удосконалення роботи відділу та служби;

 

ѓ) визначає посадові обов΄язки працівників відділу;

 

д) вносить керівництву ДСА України пропозиції щодо призначення, переміщення, звільнення, а також заохочення чи притягнення до відповідальності працівників відділу;

 

е) несе відповідальність за роботу відділу та служби.

 

                       Основними завданнями відділу (сектору) ТУ ДСА є:

 

 а) організація та забезпечення діяльності служби у судах;

 

б) надання практичної та методичної допомоги судам з питань організації роботи служби, у тому числі:

 

 

 

-          в організації та проведенні навчань щодо вивчення вимог чинного законодавства з питань діяльності служби;

 

-          у впровадженні в практику діяльності підрозділів служби судів нових форм та методів роботи;

 

-          у забезпеченні підрозділів служби методичними і нормативно- правовими актами та форменим одягом.

 

 

 

3.3.1. Відділ (сектор) ТУ ДСА відповідно до покладених на нього завдань:

 

 

 

а) бере участь у перевірках організації діяльності підрозділів служби у судах, контролює додержання судовими розпорядниками вимог чинного законодавства;

 

б) узагальнює та аналізує звіти підрозділів служби судів, готує зведені звіти, аналітичні довідки, інші матеріали та вносить відповідні пропозиції керівництву ТУ;

 

в) співпрацює з іншими структурними підрозділами ТУ, органами виконавчої влади, органами суддівського самоврядування, судовою міліцією та правоохоронними органами з питань діяльності служби у судах;

 

г) надає пропозиції керівництву ТУ ДСА щодо покращення роботи відділу (сектору);

 

ѓ) звітує про роботу відділу (сектору);

 

д) є відповідальним за роботу відділу (сектору).

 

 

 

4.      Відповідальність

 

 

 

Працівників підрозділів служби у судах, відділу ДСА України та відділів (секторів) ТУ ДСА при виконанні покладених на службу та відділи (сектори) завдань не повинні допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи заподіяти шкоди підприємствам, організаціям і громадянам, принизити їх честь і гідність; учинення інших неправомірних дій.

 

Працівники, які допустили неправомірні дії, а також невиконання чи неналежне виконання покладених на них обов΄язків, несуть відповідальність відповідно до законів України.